Modul

Účetnictví

Je pro vás důležitý aktuální přehled o hospodářských výsledcích společnosti?

Skutečně je vaše účetnictví vedené v souladu s platnými právními předpisy?

Míváte obavy z daňových kontrol?

Bezchybně, průkazně a srozumitelně spravované účetnictví společnostem poskytuje nadhled, který je pro jejich efektivní fungování nepostradatelný. Proto modul Účetnictví informačního systému QI nabízí zpracování všech souvisejících procesů a postupů. Účtování v takto komplexním systému navíc přináší návaznost na další firemní agendy – veškeré účetní doklady, které společnost přijme nebo vystaví, se tak sbíhají právě v účtárně.

V QI účtuji už od jeho zavedení ve firmě. Nic bych na něm neměnila.

Věra Vyroubalová

vedoucí účtárny společnosti A. W.


Co modul umí:

 • přehledně vést evidenci účetních záznamů za jednotlivá období,
 • definovat účtový rozvrh podle vlastních potřeb,
 • sledovat časové rozlišení nákladů a výnosů,
 • automaticky párovat účetní zápisy v saldokontních knihách,
 • rozpouštět režijní náklady do jednotlivých účetních dimenzí (středisek, akcí a podobně) dle zadaného klíče,
 • auditovat účetní záznamy včetně informace o času a osobě, která audit provedla,
 • provádět průběžné (například měsíční) a řádné účetní uzávěrky,
 • pořizovat výstupní sestavy z účetnictví podle nejrůznějších kritérií,
 • usnadnit orientaci v datech a vše pohlídat z hlediska legislativy,
 • efektivně kontrolovat hospodaření firmy díky podrobnému sledování nákladů a výnosů divizí, středisek či zakázek,
 • vést vnitropodnikové účetnictví,
 • porovnávat výsledky více účetních období (například letošní čtvrtletí oproti loňskému),
 • připravit a následně exportovat data pro PAP a PKP.

Komu se Účetnictví hodí?

Modul je určený pro malé, střední i velké firmy. Standardní funkce využije většina organizací, rozšířenou verzi přivítají společnosti, které zpracovávají velké množství dokladů. QI zároveň podporuje příspěvkové a neziskové organizace předdefinovanými účetními sestavami a výkazy, například jde o PAP (pomocný analytický přehled) a PKP (pomocný konsolidační přehled). Další možností je vedení účetní agendy prostřednictvím vzdáleného přístupu, což přivítají zejména účetní firmy.

Manažeři a vedoucí pracovníci ocení účetní data zpracovaná do přehledných sestav, které jsou vhodné pro získání nejrůznějších přehledů či speciálních ukazatelů. Účetním poskytne podporu při každodenní praxi a potěší je intuitivním ovládáním.


V čem vám modul nejvíce pomůže?

Podpoří ekonomické oddělení

Již nebudete nervózní z daňových kontrol. Pevný vztah mezi prvotním dokladem a jeho účetním obrazem, který QI vytváří, zajišťuje stoprocentní pořádek ve všech dokumentech. Systém pomáhá s vedením účetních deníků – lze na ně nastavit přístupová práva. Pokud tedy zaměstnáváte více účetních, každá uvidí pouze to, co je nezbytné pro její práci, přičemž vedoucí má zajištěn kompletní náhled. QI vás také podpoří při tvorbě jednotlivých nebo hromadných účetních položek i jejich sumarizování, rozúčtování nákladů a tvorbě předdefinovaných sestav pro vyčíslení peněžních toků za určité období. Záznamy můžete zaúčtovat buď hromadně, nebo jednotlivě. Náklady a výnosy je možné časově rozlišit: pak spadají do období, se kterým časově a věcně souvisí (díky časovému rozlišení původního dokladu a dokladu pro čerpání dokážete snadno vysledovat, kolik zdrojů ještě zbývá). QI zařídí i veškeré potřebné tiskové výstupy prostřednictvím široké palety standardních i analytických sestav a výkazů. Zároveň pomáhá snížit chybovost v dokladech – pro nové uživatele je nachystána nápověda: při práci je provází výrobcem připravená metodika.

Definuje předkontace pro různé typy dokladů

Pomocí nástroje pro předkontování lze lehce definovat předpokládané účetní vztahy pro jednotlivé druhy zboží, skladů, pokladen a podobně. Protože tato funkce zjednodušuje účtování standardních dokladů, přispívá k významné úspoře nákladů a času při tvorbě jednotlivých účetních zápisů.

Poskytuje informace o chodu společnosti

Modul přináší souhrnné pohledy na seznamy účetních zápisů s rozsáhlými možnostmi jejich třídění a filtrace, například podle syntetických či analytických účtů, zakázek, středisek nebo obchodních partnerů. Nástroj Vnitropodnikové účetnictví zpřesňuje přehled o situaci ve firmě – využijete ho k zúčtování a rozdělení výnosů i nákladů mezi hospodářská střediska organizace. Veškeré novely zákona jsou reflektovány přímo v systémových procesech: díky tomu se snadněji zorientujete v datech, která budou vždy v souladu s platnou legislativou.

Dbá na bezpečnost dat

Architektura systému zajišťuje díky transakčnímu zpracování dat vysokou bezpečnost uložených informací. Pro jednotlivé uživatelské účty lze definovat různé stupně ochrany před neoprávněnými změnami.

Zajišťuje dva typy uzávěrek

Důležitým zdrojem informací pro management firmy a podkladem pro audit je účetní uzávěrka. QI rozeznává a umožňuje vytvářet dva typy – řádnou (za celé období) a průběžnou interní (užívanou jako kontrolu pro libovolný úsek). Zajišťuje tak neměnnost a bezpečnost již uzavřených a zkontrolovaných účetních záznamů.

Povede evidenci majetku

Propojení Účetnictví s modulem Majetek pomáhá držet přehled o aktuálním i budoucím stavu firemního vybavení. Oceníte definovatelné předkontace, které umožňují zaúčtování změn v kartách majetku, zároveň lze tyto procesy automatizovat.


Náhledy modulu

Účetní deník
Účetní rozvrh
Žádosti o zaúčtování


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás