Modul

Majetek

Že vaše firemní zařízení leží nevyužité ve skladu?

Máte přehled o firemním majetku?

Jste si jistí ohledně platné legislativy související s majetkovým hospodařením?

Pro zefektivnění chodu společnosti jsou potřeba spolehlivé informace o aktuálním stavu firemního majetku a vybavení. Právě z těchto údajů firmy vytěží optimální rozhodnutí pro investice do výrobních nebo jiných prostředků. Podpoří je Modul Majetek informačního systému QI, který maximálně automatizuje evidenci majetku, zároveň odpovídá platné české legislativě.  

Už po čtyřech měsících plynulého provozu QI jsme začali zúročovat investici. Také jsme vykázali značné zlepšení v hospodaření firmy.

Ing. Vilém Šulc

místopředseda představenstva společnosti TREVOS


Co modul umí:

 • vést oddělenou evidenci krátkodobého a dlouhodobého majetku,
 • pomocí importů přenést data ze stávajícího systému do QI,
 • zajistit inventury čárovým kódem (také s využitím QI Mobile),
 • evidovat financování u karet majetku – zaznamenat jednotlivé zdroje, které byly na pořízení poskytnuty, účtovat odděleně jejich čerpání prostřednictvím odpisů,
 • poskytnout široké možnosti nastavení změn (například definice účtovatelných položek nebo předkontací dle potřeb uživatele),
 • provádět účetní a daňové odpisy, a to i dle mezinárodních standardů IFRS,
 • zaznamenat podrobné změny u každé karty majetku (historie karty),
 • zadávat hromadné změny v kartách, třeba u popisných údajů, základního účtu nebo vyřazení,
 • pracovat se soubory majetku: evidovat součásti či změnit jejich ceny, provést rozdělení souboru,
 • vést evidenci majetku v cizí měně (jiné než účetní),
 • vypočítat odpisové plány, a to pro vybrané nebo všechny karty, taktéž pro zadaná období či hospodářská střediska,
 • odpovídá aktuální legislativě ve všech aspektech (například typy daňových odpisů a zatřídění majetku),
 • nabídnout široký výběr tiskových sestav jak nad hlavním formulářem dlouhodobého/krátkodobého majetku, tak nad celou kartou.

Komu se Majetek hodí?

Modul je vhodný pro podnikatelské subjekty i nevýdělečné organizace. Ekonomové a manažeři získají absolutní přehled o firemním majetku – proto pro ně bude z pohledu nákupů nového vybavení snazší tvorba rozpočtu. Účetním pomohou definovatelné předkontace, které umožňují zaúčtování změn v kartách majetku – tyto procesy lze automatizovat.


V čem vám modul nejvíce pomůže?

Zajistí evidenci majetku

S komplexním přehledem o firemním vybavení a majetku snížíte náklady spojené s přesuny zařízení nebo nadbytečnými nákupy a odhalíte nevyužité kapacity. Modul odděleně eviduje dlouhodobý a krátkodobý majetek včetně jeho hodnoty. Také rozlišuje majetek hmotný a nehmotný. Uživatel může využít bohaté nabídky standardních tiskových sestav, které pokrývají všechny oblasti spojené s evidencí firemního vybavení, zároveň lze vytvářet vlastní formuláře. Veškeré procesy je možné v QI dopředu nastavit, to poté dohlédne na jejich správnost.

Podpoří vás při plánování strategií

K ekonomickému chování společnosti přispívá možnost zpracování výhledových odpisových plánů dle požadovaných kritérií: například za vybrané karty, určená období nebo konkrétní hospodářská střediska – plány se počítají jak pro účetní, tak daňové odpisy.

Umožňuje odepisovat dle mezinárodních standardů IFRS

Odepisování dlouhodobého majetku daňovými a účetními odpisy QI umožňuje nejen v účetní měně, ale i podle mezinárodních standardů IFRS. Pokud je vaše společnost členem mezinárodního holdingu (a například podáváte výkazy mateřské společnosti), zásadním způsobem takto zjednodušíte všechny procesy. Systém navíc umožňuje i vedení evidence majetku v cizí měně.

Vždy zohledňuje novely zákona

Veškeré výpočty standardních odpisů a údaje v kartách majetku v QI jsou v souladu s aktuální legislativou. Modul Majetek ovlivňuje například zákon o dani z příjmů, účetnictví, dani z přidané hodnoty nebo oceňování majetku. Změny legislativy jsou pronášeny i do starších verzí QI, které se zároveň může přizpůsobit každé vnitropodnikové směrnici pro evidenci majetku.

Poskytuje přehled o majetku z různých pohledů

Údaje zaznamenané v kartách majetku mohou mít pro vedoucí pracovníky zásadní význam. Majetek je možné evidovat podle dodavatele, výrobce, pronajímatele, nájemce, odpovědné osoby, umístění, příslušenství a řady dalších hledisek. Díky přesným záznamům snadno poznáte, v jakém stavu vybavení je a kolikrát na něm bylo provedeno technické zhodnocení. Modul také umožňuje zpracovávat inventarizaci majetku klasickým způsobem, tedy tiskem sestavy a ručním zaznamenáváním stavu majetku, nebo ji významně urychlit pomocí zařízení, které snímá čárové kódy. Každá změna stavu je zanesena v historii karet majetku. Všechny akce jsou protokolovány a je snadno zjistitelné, kdo je provedl.

Přináší přehled nad financováním

Zdroje financování, jako třeba dotace, dary nebo investiční transfery, můžete snadno evidovat v QI. Stačí, když nadefinujete typy financování, jejich vliv na daňovou cenu majetku a účty, na kterých proběhne vypořádání. Například při nákupu nového majetku s využitím dotací tyto informace zanesete do karty – systém pak automaticky rozpočítává účtovatelné položky v poměru tvorby/čerpání jednotlivých zdrojů. Každá karta také nese přehled o typu financování, a naopak na straně daného zdroje najdete přehled o připojených kartách majetku. Pokud chcete zdroje financování doplnit dodatečně, lze to pomocí importu.

Reflektuje změny do účetnictví

Veškeré finanční doklady související s kartami majetku je možné zobrazit díky propojení s modulem Finance. Pokud využíváte i modul Účetnictví, lze realizovat jednotlivé i hromadné změny v kartách majetku a následně je automatizovaně propsat do firemního účetnictví.


Náhledy modulu

Mějte přehled o movitém i nemovitém majetku
Sledujte odpisy majetku


Zaujal vás
informační systém QI?

Odešlete nám dotaz nebo nezávaznou poptávku.

Kontaktujte nás