Informace o zpracování osobních údajů pro koncové uživatele

1.1. Společnost QI GROUP a. s., se sídlem Páteřní 1216/7, Bystrc, 635 00 Brno, IČ: 255 90 481, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3220 (dále jen „QI GROUP“) zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména, s účinností ode dne 25. května 2018, s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Níže vám jako našemu koncovému uživateli (dále jen „Koncový uživatel“) poskytujeme základní informace o zpracování osobních údajů.

1.2. V rámci obchodního vztahu mezi QI GROUP a Koncovým uživatelem zpracovává QI GROUP následující osobní údaje Koncových uživatelů (popř. fyzických osob zastupujících Koncového uživatele, je-li Koncový uživatel právnickou osobou), a to zejména:

  • jméno a příjmení
  • adresa
  • funkce
  • místo podnikání
  • IČ, DIČ
  • číslo bankovního účtu
  • telefonní číslo
  • faxové číslo
  • e-mailová adresa
  • případně další údaje poskytnuté Koncovým uživatelem v rámci vzájemné obchodní spolupráce

(dále jen „Osobní údaje“)

1.3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, případně také pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu QI GROUP.

1.4. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od posledního plnění ze smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

1.5. QI GROUP prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě vyjma veřejnoprávních orgánů, vůči nimž má QI GROUP zákonnou povinnost sdělovat takové osobní údaje, poštovních doručovatelů při komunikaci s Koncovým uživatelem a subjektů partnerské sítě QI GROUP (implementační partneři).

1.6. Za podmínek stanovených v GDPR má Koncový uživatel zejména právo požadovat od QI GROUP přístup k Osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

1.7. Koncový uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.