Podmínky užití služby QI Connect

Společnost QI GROUP a.s., se sídlem Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, IČ 255 90 481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3220 (dále jen „QI GROUP“) je vlastníkem a provozovatelem aplikace QI Connect.

Dle ustanovení autorského zákona je QI GROUP jediný, kdo je oprávněn uplatňovat majetková práva ke službě QI Connect.

Tato aplikace umožňuje napojení informačního systému QI (dále jen „IS QI“) na aplikace společnosti Microsoft.

QI GROUP nenese žádnou odpovědnost za data zprostředkovávaná prostřednictvím aplikace QI Connect.

Pro svou funkci aplikace vyžaduje přihlášení s autorizací uživatele k Microsoft účtu, funkce vyžaduje pracovní nebo školní účty (work or school account) Microsoft. Nejsou podporovány osobní účty (personal account) Microsoft. Užití aplikace QI Connect vyžaduje souhlas uživatele s oprávněním použít údaje (registrační údaje včetně osobních údajů) z právě používaného Microsoft účtu, pouze za účelem umožnění využití služby QI Connect po dobu přihlášení k Microsoft účtu prostřednictvím této služby.

V případě, že nebude dán souhlas k oprávnění QI Connect užít tyto údaje, není možné službu využít.

QI GROUP se zavazuje chránit tyto údaje užitím příslušných technických i organizačních opatření zamezujícím jejich odcizení, ztrátě, změně či zneužití.

Způsob nakládání s osobními údaji uživatele ze strany QI GROUP je popsán v samostatném dokumentu.

QI GROUP je oprávněn kdykoli tyto podmínky změnit. Pokud by změna těchto podmínek měla výrazným způsobem ovlivnit rozsah práv a povinností mezi QI GROUP a uživatelem služby, bude QI GROUP o této skutečnosti s dostatečným předstihem informovat.