Podmínky užití služby QI Connect to Teams

Společnost QI GROUP a.s., se sídlem Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, IČ 255 90 481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3220 (dále jen „QI GROUP“) je vlastníkem a provozovatelem aplikace QI Connect to Teams.

Dle ustanovení autorského zákona je QI GROUP jediný, kdo je oprávněn uplatňovat majetková práva ke službě QI Connect to Teams.

Tato aplikace umožňuje napojení informačního systému QI (dále jen „IS QI“) na aplikaci Microsoft Teams, umožňuje tak svým uživatelům vytvářet online schůzky v aplikaci MS Teams a připojovat se k nim přímo z IS QI.

QI GROUP nenese žádnou odpovědnost za obsah online schůzek zprostředkovaných prostřednictvím služby QI Connect to Teams.

Pro svou funkci aplikace vyžaduje přihlášení s autorizací uživatele k Microsoft účtu, funkce vyžaduje pracovní nebo školní účty (work or school account) Microsoft. Nejsou podporovány osobní účty (personal account) Microsoft. Užití aplikace QI Connect to Teams vyžaduje souhlas uživatele s oprávněním vyžadovaným touto aplikací použít údaje (registrační údaje včetně osobních údajů) z právě používaného Microsoft účtu, pouze za účelem umožnění využití služby QI Connect to Teams po dobu přihlášení k Microsoft účtu prostřednictvím této služby.

V případě, že nebude dán souhlas k oprávnění QI Connect to Teams užít tyto údaje, není možné službu využít.

QI GROUP se zavazuje chránit tyto údaje užitím příslušných technických i organizačních opatření zamezujícím jejich odcizení, ztrátě, změně či zneužití.

Způsob nakládání s osobními údaji uživatele ze strany QI GROUP je popsán v samostatném dokumentu.

QI GROUP je oprávněn kdykoli tyto podmínky změnit. Pokud by změna těchto podmínek měla výrazným způsobem ovlivnit rozsah práv a povinností mezi QI GROUP a uživatelem služby, bude QI GROUP o této skutečnosti s dostatečným předstihem informovat.