Informace o ochraně a zpracování osobních údajů uživatelů aplikace QI Connect to Teams

QI GROUP zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

V rámci užití služby QI Connect to Teams zpracovává QI GROUP následující osobní údaje uživatelů služby QI Connect to Teams, zejména:

Jméno a příjmení
e-mailová adresa
(dále jen „Osobní údaje“)

Osobní údaje budou zpracovány za účelem umožnění využití služby QI Connect to Teams.

Osobní údaje budou zpracovány za výše uvedeným účelem po dobu trvání přihlášení z informačního systému QI k Microsoft účtu.

Uživatel má právo kdykoli požadovat po QI GROUP informaci, jaké Osobní údaje uživatele zpracovává

QI GROUP prohlašuje, že veškeré Osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, vyjma veřejnoprávních orgánů, vůči nimž má QI GROUP zákonnou povinnost sdělovat takové Osobní údaje.

Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním Osobních údajů bylo porušeno GDPR.